elegantnť a efektŪvne rieöenia

AktuŠlne projekty

Tvorba webu ZSKOMBJ.sk

Web str√°nka Z√°kladnej Ň°koly na Komensk√©ho ulici v Bardejove s administrańćn√Ĺm syst√©mom.

Tvorba webu TECHNOMEDIA.sk

Kompletn√Ĺ web od dizajnu aŇĺ po Administrańćn√Ĺ syst√©m

Tvorba webu JMJPRO.sk

Projekt ukonńćen√Ĺ. Firma sa zaober√° stavebnou ńćinnosŇ•ou. Projekt obsahuje administrańćn√Ĺ syst√©m.

Tvorba webu Pacek.sk

Firma sa zaober√° stavebnou ńćinnosŇ•ou. PouŇĺit√© bal√≠ńćky: administrańćn√Ĺ syst√©m.

Tvorba web FDV

Projekt ukonńćen√Ĺ. Firma sa zaober√° video-Ň°t√ļdio sluŇĺbami. PouŇĺit√© bal√≠ńćky administrańćn√Ĺ syst√©m a anketa.

Tvorba webu Furnicon.sk

Projekt ukonńćen√Ĺ, prebieha napńļŇąanie obsahu z√°kazn√≠kom. Firma sa zaober√° predajom kancel√°rskeho n√°bytku. PouŇĺit√© technol√≥gie administrańćn√Ĺ syst√©m.

»o ponķkame

Program skladov√© hospod√°rstvo pre Ň°kolsk√© jed√°lne

Program skladov√© hospod√°rstvo pre Ň°kolsk√© jed√°lne

Program skladov√© hospod√°rstvo pre Ň°kolsk√© jed√°lne

Program skladov√© hospod√°rstvo pre Ň°kolsk√© jed√°lne

 • NajjednoduchŇ°√≠ a najbezbeńćnejŇ°√≠ program pre Ň°kolsk√© jed√°lne a stravovacie zariadenia v SR
 • Stabiln√° a rokmi odsk√ļŇ°an√° aplik√°cia typu klient-server (Apache-MySQL-PHP)
 • Intuit√≠vna obsluha a jednoduch√© pochopenie pr√°ce
 • Aplik√°cie je veńĺmi r√Ĺchla a samotn√° pr√°ca V√°m zaberie minimum ńćasu
 • Aplik√°cia odb√ļra vŇ°etko ruńćn√© pońć√≠tanie ved√ļceho pracovn√≠ka Ň°kolskej jed√°lne
 • Aplik√°cia je urńćen√° pre pracovn√≠kov Ň°kolsk√Ĺch jed√°ln√≠ na matersk√Ĺch, z√°kladn√Ĺch a stredn√Ĺch Ň°kol√°ch
Program skladov√© hospod√°rstvo Ň°kolsk√© jed√°lne

Program skladov√© hospod√°rstvo Ň°kolsk√© jed√°lne

 • Program umoŇĺnuje zad√°vanie nov√Ĺch noriem jed√°l, pr√≠padne ich √ļpravu
 • KaŇĺd√° norma obsahuje vŇ°etky d√°vky v gramoch a nutrińćn√© hodnoty (J, kCal, bielkoviny, ...)
 • Program umoŇĺnuje prisp√īsobenie pre vŇ°etky kateg√≥rie stravn√≠kov (A, B, C, D)
 • Automatick√© v√Ĺpońćty a percent√° plnenia denn√Ĺch v√ĹŇĺivov√Ĺch d√°vok podńĺa jed√°lneho l√≠stka
 • Jednoduch√° tvorba jed√°lneho l√≠stka vyberan√≠m pr√≠suŇ°n√©ho jedla z datab√°zy noriem
Program skladov√© hospod√°rstvo pre Ň°kolsk√© jed√°lne

Program skladov√© hospod√°rstvo pre Ň°kolsk√© jed√°lne

 • Modul doch√°dzky umoŇĺnuje prid√°vania Ňĺiakov, dospel√Ĺch, tried, ale aj Ňĺiakov v hmotnej n√ļdzy
 • V programe sa vytv√°ra kompletn√Ĺ v√Ĺkaz strav. os√īb s preplatkami, s ńćislom dokladu, zaplatenou sumou atńŹ.
 • Aplik√°cia obsahuje moduly skladu, dod√°vateńĺov, pr√≠jmu potrav√≠n, v√Ĺdaj potrav√≠n (stravn√© listy)
 • VŇ°etky moduly obsahuj√ļ potrebn√© tlańćov√© v√Ĺstupy pre ministerstvo Ň°kolstva SR
 • Program je prisp√īsoben√° na bezprobl√©mov√Ĺ prechod Ň°kolskej jed√°lne na Euro

StrŠnka sa nenaĻla


•utujeme, ale strŠnka, ktorķ chcete zobraziĽ, mohla byĽ presunutŠ, alebo uĺ neexistuje.
 
kontaktnŠ osoba:
Ing. Igor VasilŤin, web-dizajn
- KluöovskŠ ZŠbava 307
086 22 Kluöov (okr. Bardejov)
- Lomonosovova 8
040 01 Koöice
Tel.: 0944 749 260
ICQ.: 194 236 918
e-mail: info@iveb.sk
Vyskķöajte program "Skladovť hospodŠrstvo äJ" on-line na internete, ěiadna registrŠcia a ķplne zadarmo "TU" Ľ
IVEB - KreatŪvny web-dizajn - tvorba web strŠnok a systťmov pre sprŠvu obsahu, CRM, elektronickť obchody, redakŤnť a intranetovť informaŤnť systťmy
IVEB.sk kreatŪvny web-dizajn a web aplikŠcie na mieru (c) 2011 - vöetky prŠva vyhradenť
googlePR.sk - PageRank zadarmo